ముగించు

ఎక్కడ ఉండాలి

ద్వారా వడపోత:

ఇన్స్పెక్షన్ బంగళా

ఇన్స్పెక్షన్ బంగళా

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన విశ్రాంతి గృహం
  • ఫోన్: 08632234550
  • ఇమెయిల్: collector_gntr[at]ap[dot]gov[dot]in