ముగించు

కోన శశిధర్, ఐఎఎస్

శశిధర్, ఐ.ఎ.ఎస్

కోన శశిధర్, ఐఎఎస్

  • వ్యవధి: 24/04/2017 - 31/05/2019
  • నిర్దేశించిన సంవత్సరం: 2003
  • నియామక మూలాలు: నేరుగా
  • సర్వీసు: ఐ.ఏ.ఎస్
  • పరిచయం: -
  • చిరునామా: కమీషనర్, సివిల్ సప్లైస్, అమరావతి