ముగించు

సంస్కృతి, వారసత్వం

KKముందు వైపు

గుంటూరు చిత్ర మాలిక

ప్రచురణ: 29/07/2019 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ తెనాలి రణరంగ చౌక్ పొన్నూరు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కోటప్ప కొండ హిందూ కాలేజీ గుంటూరు మరింత